ISP Ogłoszenia - Dotacje z unii europejskiej na otwarcie firmy 2011 - Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Bezpłatne ogłoszenia w Internecie!

Wybierz region

Strona o

Kredytach, bankach, pozyczkach, dotacjach

Pobierz Adobe Flash player

Reklama

Logowanie


Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/b06232qt/public_html/ogloszenia/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127


Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/b06232qt/public_html/ogloszenia/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/b06232qt/public_html/ogloszenia/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/b06232qt/public_html/ogloszenia/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/b06232qt/public_html/ogloszenia/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/b06232qt/public_html/ogloszenia/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/b06232qt/public_html/ogloszenia/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/b06232qt/public_html/ogloszenia/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127
Oceń
★★★★★
4 głosów
Polecaj:

Dotacja z unii europejskiej na założenie własnej firmy w 2011 roku - Działanie 6.2. wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 

Artukuł jest rozszerzeniem informacji poprzedniego wpisu "Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności 2011".

 

Osoby chcące założyć własną firmę mogą ubiegać się o 40 tyś dotacji unijnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W przypadku spółdzielni kwota ta wynosi 20 tyś. na każdego członka. Wsparcie jest pomocą bezzwrotną pod warunkiem, że firma będzie działała ponad rok. Firma przez pół roku może także otrzymywać wsparcie pomostowe w wysokości nie przekraczającej kwoty płacy minimalnej.

Wsparcie udzielane jest w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Kto może starać się o dotacje?

 

O dotację może starać się każda osoba fizyczna, która nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy oraz nie posiada żadnych zaległości płatniczych względem państwa oraz nie toczy się przeciwko niej żadne postępowanie (sądowe, egzekucyjne, komornicze itd).

W ramach działania 6.2. wsparcie kierowane jest przede wszystkim dla:

 • Osób długotrwale bezrobotnych, czyli pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu dwóch lat przed przystąpieniem do projektu,

 • Osób mających trudności z wejściem lub utrzymaniem się na rynku pracy, a zgodnie ze szczegółowym opisem priorytetów PO KL są nimi zwłaszcza:

  • Kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dzieci,

  • Osoby do 25 lat i po 45. roku życia,

  • Niepełnosprawni,

  • Zamieszkujący gminy wiejskie i wiejsko-miejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców.

 • Osoby zatrudnione, które chcą przejść na swoją działalność nie są uprzywilejowane anie nie znaczy to, że nie mogą starać się o dotacje, przy czym decydują o tym poszczególne organy w danym województwie.  Jak ubiegać się o dotację na założenie firmy z unii?

  Osoba starająca się o dofinansowanie unijne musi zgłosić udział w projekcie realizowanym przez jednego z tzw. operatorów. Są to instytucje szkoleniowe, które w ramach Działania 6.2 otrzymały na ten cel unijne środki. Operatorzy (firmy, organizacje pozarządowe) są wybierani w konkursach przeprowadzanych przez tzw. instytucję pośredniczącą II stopnia, czyli w zależności od województwa przez wojewódzkie urzędy pracy lub urzędy marszałkowskie. Zamieszczają one wykazy lokalnych operatorów na swoich stronach internetowych. Osoba zamierzająca założyć działalność gospodarczą składa oświadczenie, że nie ubiega się o przyznanie środków publicznych na ten cel w innym podmiocie lub instytucji. Rekrutacja odbywa się na podstawie przesłanych operatorowi wniosków aplikacyjnych. Formularz można pobrać ze strony internetowej operatora projektu bądź w jego biurze.  Jak rozpatrywane są wnioski o dotację z unii europejskiej?  Ocena zgłoszeń odbywa się w dwóch etapach. Najpierw dokonywana jest ocena formalna wniosku (np. Biedy, zawarte informacje, brak niektórych informacji). Drugim etapem oceny wniosku jest ocena merytoryczna. Oceniane jest wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności związane z profilem planowanej działalności. Pomysł na biznes oceniany jest między innymi pod kątem realności, innowacyjności i trwałości. Po zakwalifikowaniu następnym etapem są szkolenia (min. dowiesz się: założyć własną firmę, poznasz podstawową wiedzę o przedsiębiorczości, podatkach, marketingu, systemie ubezpieczeń oraz wiedzę z zakresu tworzenia biznesplanu). W wyjątkowych sytuacjach uczestnik może być zwolniony ze szkoleń (np. jeśli posiada posiada dużą wiedzę). Po odbyciu cyklu szkoleń i przygotowaniu indywidualnego biznesplanu uczestnik szkolenia składa w terminie wskazanym przez operatora wniosek o przyznanie mu dofinansowania wraz z biznesplanem na okres dwóch lat prowadzenia działalności oraz z wymaganymi przez instytucję szkolącą załącznikami. Podpisanie umowy z operatorem nie jest jednoznaczne z przelaniem dotacji na konto uczestnika. Na środki trzeba czekać niekiedy kilka miesięcy.

  Na jaką działalność można starać się o pieniądze z unii europejskiej?

  Dotacje można przeznaczyć na rozpoczęcie dowolnego rodzaju działalności gospodarczej. Istnieją jednak pewne wyłączenia np. na wsparcie w sektorze rybołówstwa i akwakultury czy działalność rolniczą związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. Dotacja jest przeznaczona przede wszystkim na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych, które mają charakter dostosowania budynków, pomieszczeń lub miejsca pracy do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) i na środki obrotowe, w szczególności zakup surowców i materiałów (maksymalnie 40 proc. dotacji) czy działania marketingowe takie jak założenie swojej strony www i jej promocja w Internecie. Muszą to być wydatki niezbędne do prowadzenia wybranej działalności gospodarczej. Dlatego operatorzy odrzucają zwykle biznesplany, w których wydatkami inwestycyjnymi są np. samochód lub laptop. Osoby, którym zostanie przyznana dotacja, mogą dodatkowo ubiegać się o bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe. Jest ono wypłacane comiesięcznie przez pół roku od rozpoczęcia działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej równowartości minimalnego wynagrodzenia. Zwykle jest to od 700 do 1100 zł brutto. W uzasadnionych sytuacjach (np. w przypadku sezonowej działalności gospodarczej, która nie przynosi zysku od razu) istnieje możliwość przedłużenia wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy.  Wsparcie pomostowe może być przeznaczone na sfinansowanie następujących wydatków:  • Danin publicznych, z wyjątkiem kar i grzywien,

  • Kosztów opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet itp.) i usług pocztowych,

  • Wydatków na media (woda, gaz, elektryczność itp.),

  • Kosztów dzierżawy, czynszu, najmu lokali,

  • Kosztów najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń, Kosztów ubezpieczeń majątkowych i osobistych,

  • Kosztów zlecania usług związanych bezpośrednio z wykonywaną działalnością gospodarczą (np. zlecanie obsługi księgowej, prawnej, kampanii promocyjnych).  Dotacji nie można łączyć z dotacją z Urzędu Pracy!!!  Wszystkie zawarte w serwisie ogłoszenia, materiały, komentarze, opinie są prywatnymi wpisami użytkowników serwisu. Tisp.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. | Polityka prywatności