ISP Ogłoszenia - Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
Bezpłatne ogłoszenia w Internecie!

Wybierz region

Strona o

Kredytach, bankach, pozyczkach, dotacjach

Pobierz Adobe Flash player

Reklama

Logowanie


Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/b06232qt/public_html/ogloszenia/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127


Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/b06232qt/public_html/ogloszenia/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/b06232qt/public_html/ogloszenia/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/b06232qt/public_html/ogloszenia/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/b06232qt/public_html/ogloszenia/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/b06232qt/public_html/ogloszenia/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/b06232qt/public_html/ogloszenia/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/b06232qt/public_html/ogloszenia/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127
Oceń
★★★★★
1 głosów
Polecaj:

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

 

Z upadłością zazwyczaj kojarzone są duże przedsiębiorstwa. Jednak według obowiązującej ustawy upadłość może ogłosić także przedsiębiorca, który definiowany jest w ustawie jako:  "osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową." Tym samym także małe firmy - nawet jednoosobowe mogą ogłosić upadłość, ponieważ posiadają tzw. zdolność upadłościową.

Wyjątkiem są tylko gospodarstwa rolne, które upadłości nie mogą ogłosić.

 

Kiedy osoba fizyczna prowadząca działalność może ogłosić upadłość?Przesłanką ogłoszenia upadłości niewypłacalność dłużnika. Jak stanowi art. 11 ust. 1 u.p.u.n., dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Zobowiązanie jest wymagalne wówczas, gdy zaktualizował się obowiązek świadczenia przez dłużnika, np. gdy nadszedł termin zapłaty sumy pieniężnej. Tylko wymagalne zobowiązania będą zatem brane pod uwagę przy ustalaniu przesłanek upadłości przedsiębiorcy. Aby sąd ogłosił upadłość przedsiębiorca musi nie być w stanie płacić więcej jak 3 miesiące oraz zobowiązania te muszą być większe niż 10 proc. wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja w której niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały lub gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli. Generalnie do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości uprawniony jest sam dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Istotne jest, iż na dłużniku - w przeciwieństwie do wierzycieli - ciąży ustawowy obowiązek zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

 

Składanie wniosku o upadłość

 

Wniosek o upadłość składa się w sądzie. Ten bada w toku postępowania sądowego podstawy do upadłości. W trakcie postępowania nie zmienia się sytuacja prawna przedsiębiorcy. Wszystkie zobowiązania o charakterze publicznoprawnym (zapłata podatków, odprowadzanie składek do ZUS), zobowiązany jest ponosić. Osoba taka może ponadto w zasadzie w dalszym ciągu normalnie prowadzić swoją działalność. W następstwie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości może dojść do zabezpieczenia majątku dłużnika (jeżeli wniosek pochodzi od samego dłużnika, zabezpieczenie jest obligatoryjne). Wówczas przedsiębiorca może zostać nawet w istotny sposób ograniczony w możliwości prowadzenia swego przedsiębiorstwa.

Wniosek o upadłość

 

Wymogi, jakim powinien odpowiadać wniosek o ogłoszenie upadłości, zostały ściśle określone w art. 22 u.p.u.n. Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną powinien w pierwszej kolejności zawierać imię i nazwisko dłużnika, firmę, pod którą dłużnik prowadzi swą działalność, miejsce jego zamieszkania. We wniosku należy także oznaczyć miejsce, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika. Należy też wskazać i uprawdopodobnić okoliczności, które uzasadniają wniosek. Ponadto do wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć odpis z wymienionej wcześniej ewidencji.

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest znacznie bardziej rozbudowany, jeżeli zgłasza go dłużnik. Wówczas we wniosku powinno się wskazać, czy dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. Dłużnik powinien także dołączyć do wniosku liczne dokumenty wymienione szczegółowo w art. 23 ustawy (m.in. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników, aktualne sprawozdanie finansowe). Natomiast jeżeli wniosek zgłasza wierzyciel, powinien on uprawdopodobnić swoją wierzytelność, a ponadto, jeżeli wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien dołączyć wstępne propozycje układowe.

Majątek osoby fizycznej ogłaszającej upadłość

 

Jeżeli wartość majątku osoby fizycznej jest zbyt mała na zaspokojenie wierzycieli, sąd odrzuci wniosek o upadłość.

Ponieważ osoba fizyczna odpowiada całym swoim majątkiem tzw. masę upadłościową stanowi cały majątek niezależnie czy jest on wykorzystywany do prowadzenia firmy czy nie.  W skład masy wchodzi majątek także nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Ustawa enumeratywnie wymienia przypadki, gdy dany majątek dłużnika nie wchodzi w skład masy upadłości. Na przykład do masy upadłości nie wchodzi mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów kodeksu postępowania cywilnego, wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu, mienie wyłączone uchwałą zgromadzenia wierzycieli, a także nieściągalne wierzytelności oraz niezbywalne ruchomości wyłączone przez sędziego-komisarza.

Umorzenie zadłużenia przy ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalnośćJeżeli w trakcie postępowania upadłościowego połączonego z likwidacją majątku okaże się, że przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, rzetelnie wykonywał nałożone na niego obowiązki, sąd może orzec o umorzeniu części lub całości niezaspokojonych zobowiązań. Aby to było możliwe niewypłacalność musi wynikać z okoliczności niezależnych od upadłego i mieć charakter wyjątkowy (np. klęski żywiołowe, niezapowiedziana zmiana polityki podatkowej państwa, pożar czy też strajk w przedsiębiorstwie). Wskazać również należy, iż sąd nie orzeka o ewentualnym umorzeniu z urzędu, lecz jedynie na wniosek upadłego i faktycznie wobec uczciwego dłużnika.

 

Prowadzenie nowej firmy po ogłoszeni upadłości


Sąd może (nie musi) pozbawić prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej na okres od trzech do dziesięciu lat osobę, która posiadała firmę, a która upadła. Zakaz może być wynikiem takich zachowań jak: np. niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (dotyczy osób, które są do tego zobowiązane), ukrywanie majątku wchodzącego w skład masy upadłości lub nie wykonywanie innych obowiązków.

Zakaz może mieć charakter częściowy tzn. osoba nie będzie mógła rozpocząć nowej działalności gospodarczej o identycznym profilu w innej formie prawnej.

Wszystkie zawarte w serwisie ogłoszenia, materiały, komentarze, opinie są prywatnymi wpisami użytkowników serwisu. Tisp.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. | Polityka prywatności